Prof. dr hab. Anna Pilch

Kierownik Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej,

 – profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym,  literaturoznawca, dydaktyk, członek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej,  Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki UJ,  wieloletni wykładowca polskiej literatury i sztuki na uniwersytecie francuskim  w Lille (Université Charles de Gaulle – Lille III), promotor  i recenzent dysertacji doktorskich, habilitacyjnych, ponad 200 rozpraw magisterskich, prowadzi seminaria doktoranckie i magisterskie.

 Zajmuje się historią literatury XX wieku, analizą i interpretacją tekstów kultury (szczególnie poezją i malarstwem), metodyką nauczania literatury i języka polskiego, współczesnymi systemami edukacyjnymi.

- autorka książek:

Formy wyobraźni. Poeci współcześni przed obrazami wielkich mistrzów, Kraków 2010, wyd. WUJ, Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka (Kraków 2003, 2006), Symbolika form i kolorów. O krytyce artystycznej Stefanii Zahorskiej (Kraków 2004).

- współautorka książek zbiorowych między innymi: Europejski kanon Literacki. Dylematy XXI wieku, Warszawa2012 (Dialog poety i malarza – lektura tekstu we wspólnej przestrzeni werbalno-wizualnej), Jacek Malczewski i symboliści. Obrazy Kultury Polskiej,  Lublin 2012 (Doświadczanie świata, doświadczanie ciała. Reminiscencje po-modernistyczne w obrazach i wierszach (najnowszych), Horyzonty edukacji, języka i kultury, Lublin 2010 (O świadomości i tekstualizacji dzieła sztuki),

oraz licznych artykułów, jak:

Problemy integracji literatury i malarstwa w szkole (2004), Doskonalenie warsztatu interpretatora tekstu. Intersemiotyczne lekcje czytania i interpretacji (2005), Umykanie sensu – chaos języków – tekst wiecznie niedoczytany (Derrida, Descombes, Deleuze) (2006), O rozpoznawaniu i urzeczywistnianiu wartości w poezji współczesnej (2008), Retoryka obrazu poetyckiego i malarskiego jako budowanie iluzji w figurach dyskursu i w figurach obrazu (2009), Polonistyka nowoczesna- nowe wyzwania i tradycja (2010), Sposoby utrwalania „zobaczonego" w poezji współczesnej. O poetach uwrażliwionych na malarstwo (2011), Być w obrazie, być w wierszu. O różnych formach obecności poety w dziele. (2012), O sobie samym jako innym (2012).