O nas

Pracownia Multimodalnych Strategii Edukacyjnych pełnieni funkcję forum dyskusyjnego dla badaczy metodologii nauczania i studentów realizujących blok metodyczny. Do jej zadań należy: inicjowanie działań, mających upowszechniać wiedzę o: najnowszych metodach holistycznej edukacji polonistycznej; interdyscyplinarnym wymiarze przedmiotu język polski, jego związkach z edukacją filozoficzną, filmową, muzyczną, historyczną; roli wizualnych tekstów kultury w kształceniu polonistycznym; narracjach edukacyjnych; roli stereotypów i ich dekonstrukcji w edukacji oraz wymogach stawianych poloniście w permanentnie reformowanej szkole.

            Pracownia Multimodalnych Strategii Edukacyjnych, podlegająca Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej WP UJ, zajmuje się badaniami nad najnowszymi multimodalnymi strategiami edukacyjnymi, a także promocją inicjatyw związanych z edukacją polonistyczną wśród studentów i specjalistów od metodyki nauczania języka polskiego.

            Pracownia organizuje dyskusje i seminaria, będące przestrzenią spotkań dla badaczy, studentów, nauczycieli, służące promowaniu świadomej edukacji literacko-kulturowej w kontekście tak polskiego, jak i zagranicznego rozwoju dyscypliny. Pracownia stawia sobie za cel promowanie polskich rozwiązań i strategii edukacyjnych w ośrodkach naukowych na świecie.

Do jej głównych zadań należy:

- pełnienie funkcji forum dyskusyjnego dla badaczy, zajmujących się multimodalnymi strategiami edukacyjnymi oraz dla studentów specjalności nauczycielskiej i studentów innych specjalności, realizujących opcjonalnie blok metodyczny

-inspirowanie prac przekładowych najważniejszych publikacji z dziedziny metodyki nauczania literatur narodowych i kształcenia literacko-kulturowego.

-- inicjowanie działalności upowszechniającej wiedzę na temat metod kompaktowego kształcenia literacko-kulturowego; współpraca przy organizacji wykładów, warsztatów, spotkań z autorami i wydawcami podręczników do kształcenia literacko-kulturowego.

- realizacja projektu wydawniczego Narracje w edukacji - przygotowanie do publikacji tekstów naukowych i krytycznych, poświęconych redefiniownaiu dyskursu edukacyjnego w postnowoczesnej rzeczywistości kulturowo-społecznej

- współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi oraz instytucjami kultury (Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie - Ośrodek Kultury Europejskiej "Europeum", Galeria Sztuki Starożytnej - Arsenał, Muzeum Etnograficzne

- prowadzenie warsztatów multimodalnych strategii edukacyjnych dla nauczycieli języka polskiego i studentów.